Burdasınız:

Rize Web Tasar?m - Logo Tasar?m - Hosting

Web tasar?m konusunda tecrbe sahibi olmayan ki?ileri rize web tasar?m merkezi tecrbeli ve deneyimli kadrosu ile bulu?turmaya devam ediyor. Kurulu?unun ilk gnlerinden beri tasar?m alan?nda yap?lmas? gereken tm detayl? konular dahil en ince ayr?nt?s?na kadar kar??daki ki?inin anlay?? tarz?na gre aktaran rize web tasar?m? ekibi gnmzde de al??malar?na h?z kesmeden devam etmektedir. Tasarlay?c? ve yarat?c? fikirleri benimseyerek, tecrbeli ve kariyer yapm?? ki?ilerden olu?an deneyimli kadrosuyla yarat?c? ve zgn projeleri ka??t zerine aktarma da rize grafik tasar?m zerine firma tan?mak mmkn de?ildir.

 

Yazar Limon Bili?im Pazartesi, 22 Nisan 2013 19:01
   

Web Tasar?m-Logo Tasar?m-Hosting

Web Tasar?m

Sitelerinize estetik a?dan gzel grnm vermek iin rize web tasar?m bir telefon uza??n?zdad?r. ?nternet siteleri insanlar?n d?? dnyaya daha rahat a?lmas?n? sa?layan bir birimdir. Dolay?s?yla ne kadar kaliteli bir siteye sahip olursan?z d?? medyada ki ki?i ve kurumlar sizleri kalite ve gveninizle tan?maktad?rlar. Piyasaya tutunabilmek ve camian?n ierisinde kaliteli yere sahip olabilmek iin web sayfalar?n?n tasar?mlar? ve faaliyetleri st konumda yer almal?d?r.

 

Yazar Limon Bili?im Pazartesi, 22 Nisan 2013 18:58
   

Sizin de logonuz olsun!

Sizin de logonuz olsun!

H?zla bymek ve bir marka olmak her ?irketin hayalidir. Ancak bu hayali gere?e dn?trmek iin zorunlu olan yollardan ?irketinizin gemesi gerekiyor. ncelikle bir logo sahibi olman?z son derece nem arz ediyor. Art?k ok kk ?irketlerin dahi logolar?n?n oldu?unu unutmay?n!

Bunun iin Rize logo tasar?m ?irketleri ile gr?ebilir ve uygun cretler e?li?inde rn ya da hizmetlerinizi sembolize eden zgn bir logo tasar?m al??mas? yap?lmas?n? sa?layabilirsiniz. Bylece bir marka olman?n ilk ve en nemli ad?m?n? atm?? olacaks?n?z.

?kinci ad?m ise web sitenizin yenilenmesinden geiyor. En etkili ve en kolay ara yze sahip olan web tasar?m al??malar? ile siteniz yepyeni bir yze kavu?abilir. Bylece ziyareti say?n?z? artt?rmakla birlikte ziyaretilerinizin sitenizde daha uzun sre kalmas?n? da sa?layabileceksiniz.

Yazar Administrator Pazartesi, 22 Nisan 2013 12:12
   

Bili?im yard?mc?n?z burada!

Bili?im yard?mc?n?z burada!

Gnmz ?artlar?nda her ?irketin mutlaka sanal a? ierisinde de var olmas? ve bundan daha da nemlisi varl???n? korumas? gerekiyor. ??te bunu sa?lamak ancak srekli gncellenen web adresleri, ba?ar?l? web tasar?m al??malar? ile mmkn hale gelebilir.

Bili?im alan?nda ba?ar?ya ula?mak iin uzmanl?k dzeyinde bilgi sahibi olman?z gerekmiyor. ?irketinize bili?im deste?i veren pek ok ?irket uygun cretler ile tm ihtiyalar?n?z? kar??layabiliyor. Bunlardan biri de Rize web tasar?m ?irketleridir. Son derece zgn al??malar ortaya koyabilen ?irketler beklentilerinizi kar??lamakta da byk bir ba?ar? sergiliyor.

zellikle ieri?ine uygun tasar?mlar yaparak web sitenizin ok daha popler bir hale gelmesini sa?layabiliyor. Ayn? zamanda Rize hosting al??malar? iin de bu ?irketler ile ileti?ime geebilirsiniz.

Yazar Limon Bili?im Pazartesi, 22 Nisan 2013 12:09
   

Ba?ar?l? web al??malar?

Web sitenizin eskisi kadar ziyaret edilmedi?ini d?nyorsan?z art?k yeni bir web tasar?m al??mas? yapt?rman?z?n vakti gelmi? demektir. H?zla byyen sanal a? ierisinde kaybolmak istemiyorsan?z sitenizin ihtiyalar?n? vakit kaybetmeden kar??laman?z gerekiyor.

 

Yazar Limon Bili?im Pazartesi, 22 Nisan 2013 11:52
   

Limon Bili?im Web Tasar?m

Web Tasar?m

Web tasar?m denilince akla ilk gelen ?ey zgnlktr.Bir web sitesi sizi, firman?z? ve markan?z? temsil eder.Bu nedenle web tasar?m hizmeti al?rken zgn olmas?na, sizi en iyi ?ekilde yan?stmas?na ve alt yap?s?n?n gl olmas?na dikkat etmelisiniz.Birbirine benziyen web siteleri kullan?c? taraf?ndan be?enilmemekte ve gven vermemektedir.Bunu dikkate alarak tamam? ile size zgn web siteleri yapt?rman?z firman?z?n gelece?i a?s?ndan ok nemlidir.

 

Yazar Limon Bili?im Cumartesi, 16 Mart 2013 16:58
   

Limon Bili?im Rize Web Tasar?m-Logo Tasr?m-Grafik Tasar?m

Web Tasar?m? Rize

Rize web tasar?m? konusunda alan?nda uzman kadrosu ile uzun y?llard?r hizmet veren 'Limon Bili?im' sizlere en iyiyi en uyguna sunma ad?na al??malar?na h?z kesmeden devam ediyor.
Rize web tasar?m?, logo tasar?m?, grafik tasar?m?, alan ad?, hosting ve di?er bir ok konuda sizlere verdi?i hizmet ile memnuniyetinizi kazanan firmam?z Rize ili ve ilelerinde yapt??? al??malar ile gz doldurmakta.

 

Yazar Administrator Salı, 12 Mart 2013 17:03
   

Sayfa 1 - 3

Alan Ad? Sorgula

Domain:

Hizmetlerimiz

Yeni Yaz?lar?m E-Postana Gelsin.

?nterneti yeniden adland?r?yoruz...